el. paštas: info@teisesprofesionalai.lt, tel. +37060907304

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas


17Kokiu būdu gali būti didinamas bendrovės įstatinis kapitalas?

Remiantis 2015-01-01 LR akcinių bendrovių įstatymo redakcija (toliau – ABĮ), bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas:

1. Papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais. Šiuo atveju yra išleidžiamos naujos akcijos (ABĮ 50 str.). Nemoki akcinė bendrovė gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ir kreditoriai;

2. Iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes (ABĮ 51 str.);

2.1. Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės finansine atskaitomybe. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, gali būti vadovaujamasi metine finansine atskaitomybe. Jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateikta tarpinė finansinė atskaitomybė, sudaryta ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Tarpinė finansinė atskaitomybė turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais, reikalingais pakeistiems įstatams įregistruoti;

2.2.  Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.


Kokia yra įstatinio kapitalo didinimo procedūra?

1. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu – kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (ABĮ 28 str. 1 d. 8 p.);

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui (JAR) (ABĮ 49 str.);

3. Parengiami nauji bendrovės įstatai, suderinti su aktualia galiojančių įstatymų redakcija;

4. Parengiamos ir pasirašomos akcijų pasirašymo sutartys tarp bendrovės ir akcijas įsigyjančių asmenų (ABĮ 44 str.);

5. Apmokamos akcijos. Kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma. Likusi dalis už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos. (ABĮ 45 str.);

6. Visi dokumentai pateikiami notarui. Notaras patvirtina naują įstatų redakciją;

7. Notaro patvirtinti dokumentai kartu su užpildytomis JAR formomis pateikiami Juridinių asmenų registrui.


Kokie dokumentai pateikiami notarui?

1. Galiojantys bendrovės įstatai (originalas) bei naujų įstatų projektas;

2. Protokolas/sprendimas dėl bendrovės direktoriaus paskyrimo/išrinkimo (originalas);

3. Bendrovės direktoriaus arba įgalioto asmens tapatybės kortelė arba pasas;

4. Bendrovės antspaudas;

5. Tuo atveju, jeigu bendrovės įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais:

5.1. dokumentas, patvirtinantis, jog yra apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: i) banko išduota pažyma (originalas), kad apmokėjimas už akcijas atliktas į bendrovės sąskaitą arba ii) kasos pajamų orderis, jei apmokėjimas buvo atliktas į bendrovės kasą.

6. Jei bendrovės įstatinis kapitalas didinamas kapitalizuojant bendrovės skolą akcininkui:

6.1. paskolos sutartis ar kitas skolą įrodantis dokumentas (originalas);

6.2. tarp bendrovės ir akcininko pasirašytas skolos suderinimo aktas.

7. Jei bendrovės įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais (turtu):

7.1. turto vertinimo ataskaita, atlikta pagal ABĮ 8 str. 8 d.;

7.2. Nekilnojamojo turto registro išrašas, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą bendrovei;

7.3. turto perdavimo bendrovei Perdavimo – priėmimo aktas.

8. Jei bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų:

8.1. bendrovės finansinė atskaitomybė (jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos);

8.2. Duomenys, iš kokių bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų);

9. Bendrovės direktoriaus patvirtinimas, jog dabartinio bendrovės įstatinio kapitalo dydis (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra pilnai apmokėtas;

10. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą.


Ką dar reikia žinoti didinant bendrovės įstatinį kapitalą?

1. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę (ABĮ 49 str. 2 d.);

2. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) (ABĮ 49 str. 3 d.);

3. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos. Pažeidus šį terminą, įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų (ABĮ 49 str. 7 d.);

4. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo pakeistus įstatus įregistravus juridinių asmenų registre, uždarosios akcinės bendrovės vadovas įstatuose nustatyta tvarka turi pranešti akcininkams apie naujų materialių akcijų ar akcijų sertifikatų atsiėmimo tvarką. Jei akcijos nematerialios, naujos akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose (ABĮ 49 str. 8 d.);

5. Pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamų akcijų gali bendrovės akcininkai proporcingai turimų akcijų skaičiui, kurios jiems priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dieną (ABĮ 49 str. 5 d.);

6. Kol pakeisti įstatai neįregistruoti juridinių asmenų registre, akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės jų perleisti tretiesiems asmenims;

7. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo (ABĮ 51 str. 3 d.);

8. Didinant įstatinį kapitalą mokami šie mokesčiai:

8.1. Registrų centro mokestis – http://www.registrucentras.lt/jar/apie/ikainiai/duom_keitimas.php;

8.2. Notaro mokestis – http://notarurumai.lt/index.php/lt/notariniai-veiksmai/atlyginimo-dydis;

8.3. Turto vertintojo paslaugos (jei įstatinis kapitalas didinamas nepiniginiu įnašu) – priklausomai nuo pasirinkto turto vertintojo.


Teisės aktai: Akcinių bendrovių įstatymas


Griežtai draudžiama www.teisesprofesionalai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti www.teisesprofesionalai.lt medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.teisesprofesionalai.lt kaip šaltinį


Comments are closed.