el. paštas: info@teisesprofesionalai.lt, tel. +37060907304

PublikacijosJuridinio asmens pavadinimo keitimas


Nusprendus pakeisti juridinio asmens pavadinimą, šio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai ar pan.) susirinkime priima sprendimą pakeisti juridinio asmens pavadinimą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.43 str. juridinis asmuo prieš pakeisdamas savo pavadinimą privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą (įstatuose/nuostatuose nurodytame šaltinyje) arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Jeigu pasirenkamas antrasis variantas (pranešti visiems kreditoriams raštu), […]

Juridinio asmens adreso (buveinės) keitimas


Nusprendus pakeisti juridinio asmens adresą, šio juridinio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai ar pan.) susirinkime priima sprendimą pakeisti juridinio asmens adresą. Jeigu juridinio asmens steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose, statute ar pan.) prieš tai buvo nurodytas juridinio asmens adresas, tokiu atveju: 1) juridinio asmens adresas keičiamas keičiant steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus, statutą ar pan.); 2) steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto […]

Įmonių pavadinimų sudarymo taisyklės


Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimams, daromiems iš žodžių ar žodžių junginių, turinčių tiesioginę reikšmę, taikomi kitais teisės aktais nustatyti darymo ir rašymo reikalavimai. Simboliniais pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai: Vienažodžiai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš […]

Žodžio „Lietuva“ vartojimas įmonių pavadinimuose


Oficialusis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ gali būti vartojamas, jeigu juridinis asmuo steigiamas arba įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą ar, jeigu įstatymuose numatyta, kitą teisės aktą, taip pat kai valstybės institucija priima atitinkamą teisės aktą dėl viešojo juridinio asmens steigimo. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės […]

Bendrovės reorganizavimas


Kas yra reorganizavimas? Reorganizavimas – juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizavimo procedūros pagrindinis tikslas – verslo procesų pertvarkymas siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą. Sprendimai dėl reorganizavimo paprastai priimami tada, kai reikalinga sumažinti vienos ar kelių įmonių valdymo, administravimo išlaidas, supaprastinti kelių įmonių valdymą ir kt. Po reorganizavimo juridinio asmens veikla nenutrūksta (juridinis asmuo nėra […]

Juridinio asmens atstovybės steigimas


Juridinio asmens atstovybė Juridinio asmens atstovybė yra juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atlikti šiuos veiksmus: juridinio asmens atstovybė turi teisę atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių […]

Juridinio asmens filialo steigimas


Juridinio asmens filialas Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles. Steigiant Lietuvos Respublikos juridinio asmens filialą, notarui ir registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai: prašymas […]

Pareiga pakeisti UAB ir AB įstatus, įstatinį kapitalą išreiškiant eurais


Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas reglamentuoja akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo […]

UAB akcijų perleidimo tvarka


2015 m. sausio 1 d. įsigalios LR civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo įstatymas ir LR akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 44 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas. Šių pakeitimų pagrindu įsigalios nauja uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) akcijų perleidimo tvarka, kuri numato, kad: Notarine forma turi būti sudaromos uždarųjų akcinių bendrovių akcijų […]

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas


Kokiu būdu gali būti didinamas bendrovės įstatinis kapitalas? Remiantis 2015-01-01 LR akcinių bendrovių įstatymo redakcija (toliau – ABĮ), bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas: 1. Papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais. Šiuo atveju yra išleidžiamos naujos akcijos (ABĮ 50 str.). Nemoki akcinė bendrovė gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas akcijas […]